Friday, 14/05/2021 - 15:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bá Xuyên

Ke hoach giao duc tre khuyet tat hoc hoa nhap 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT SÔNG CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÁ XUYÊN

Số: 258b/KH-THCSBX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                Bá Xuyên, ngày  9 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT

Năm học 2020 - 2021

Căn cứ vào điều 10 tại thông tư 32/2009/TT-BGDĐT của BGD&ĐT ngày 27/10/2009 về đánh giá HS khuyết tật;

Căn cứ Công văn số 618/PGD ĐT- GD TrH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Phòng GDĐT Sông Công hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế của trường, Trường THCS Bá Xuyên xây dựng  kế hoạch giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật năm học 2020 – 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của ngành cấp trên về công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

- Mỗi năm đều được tập huấn về dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật cho giáo viên chủ nhiệm.

- Tất cả thầy cô giáo đều có sự quan tâm đặt biệt đến đối tượng này.

- Ý thức học tập của các em có phần tiến bộ.

2. Khó khăn:

- Việc xác định năng lực còn lại của em để có cơ sở theo dõi quản lí, giáo dục chưa khoa học.

- Do chưa xác định được năng lực của em nên việc đánh giá còn lúng túng.

- Các em chưa được cha mẹ quan tâm, dìu dắt đúng mực.

3. Số lượng học sinh khuyết tật:

STT

Họ và tên

Lớp

Dạng KT

Ghi chú

1

Nguyễn Hải Yến

7A

Khuyết tật trí tuệ

 

2

Nguyễn Đắc Phước

7A

Khuyết tật mắt

 

3

Đồng Thị Như Quỳnh

8A

Khiếm thính

 

4

Nguyễn Văn Thủy

6A

Khuyết tật mắt

 

5

Dương Công Tân

7B

Khuyết tật mắt

 

6

Đồng Tiến Đạt

9B

Khuyết tật mắt

 

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HOÀ NHẬP:

1. Giúp trẻ khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những người học khác.

2. Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật học văn hóa, vui chơi giải trí, hòa nhập cộng đồng, phục hồi chức năng và phát triển.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Nhiệm vụ:

1.1 Đối với nhà trường:

a. Huy động và tiếp nhận người khuyết tật đến học;

b. Xây dựng cơ sở vật chất, tạo cơ hội và điều kiện cho người khuyết tật, được tham gia các hoạt động hòa nhập với cộng đồng;

c. Xây dựng kế hoạch hoạt động, đội ngũ giáo viên, nhân viên hỗ trợ cho người khuyết tật theo đơn vị lớp;

d. Phối hợp chặt chẽ  với gia đình, các tổ chức xã hội và các lực lượng cộng đồng để chăm sóc, giáo dục cho người khuyết tật;

e. Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên tham gia học tập nâng cao chuyên môn về giáo dục cho người khuyết tật;

1.2 Đối với lớp hòa nhập:

- Cần quan tâm, chia sẽ, động viên người khuyết tật tham gia các hoạt động của lớp.

- Hỗ trợ người khuyết tật về các hoạt động mà họ chưa thực hiện được.

1.3. Đối với tổ, nhóm chuyên môn:

a. Xây dựng, thống nhất, triển khai kế hoạch giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật ở từng bộ môn mà tổ phụ trách theo sự chỉ đạo ngành cấp trên;

b. Tham gia xây dựng, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân của người khuyết tật, của giáo viên;

c. Sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, tổ chức các chuyên đề giáo dục cho người khuyết tật;

d. Phối hợp với các tổ chức, các cơ sở giáo dục khác trong việc giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật.

1.4. Đối với cá nhân giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp có người khuyết tật:

a. Giáo viên trong giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật phải tôn trọng và thực hiện các quyền của người khuyết tật; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu thương người khuyết tật; có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.

b. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học theo yêu cầu và các quy định của trường.

c.  Chủ động phối hợp với tổ, nhóm chuyên môn trong việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân; tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân của người khuyết tật.

d. Thường xuyên tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.

e. Tư vấn cho nhà trường và gia đình người khuyết tật trong việc hỗ trợ, can thiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.

* Giáo viên lập hồ sơ GDHNNKT của lớp gồm:

Kế hoạch GDHNNKT;

Danh sách người khuyết tật;

Bài kiểm tra;

Hồ sơ này sẽ được bàn giao cho giáo viên lớp trên.

1.5 Đối với người khuyết tật:

a. Chăm lo rèn luyện, phục hồi chức năng, bảo vệ sức khỏe; thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo chương trình và kế hoạch của trường; tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường phù hợp với khả năng của mình.

b. Tôn trọng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện; thực hiện nội quy nhà trường; giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

c. Báo cáo tình hình sức khỏe, khả năng học tập cho người phụ trách lớp hoặc đề xuất nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho người khuyết tật:

a.  Mỗi người khuyết tật đều được lập hồ sơ giáo dục cá nhân, trong đó có các thông tin về: khả năng, nhu cầu; các đặc điểm cá nhân; mục tiêu hàng năm và mục tiêu học kỳ; thời gian thực hiện; nội dung, biện pháp thực hiện; người thực hiện; kết quả đánh giá và điều chỉnh sau đánh giá đối với người học.

b.  Kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho người khuyết tật được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học chung và nhu cầu, khả năng của người khuyết tật theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

3. Nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả GDHNNKT;

3.1. Nội dung, phương pháp giáo dục:

Căn cứ nội dung chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT đối với cấp học THCS.

Dựa vào khả năng, nhu cầu của mỗi người khuyết tật đã xác định trong sổ KHGDCN và kế hoạch giáo dục chung.

Trên cơ sở đó giáo viên điều chỉnh nội dung, chương trình các môn học và phương pháp giáo dục một cách phù hợp với từng đối tượng người học.

GVBM đề xuất miễn, giảm một số môn học học nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân người học không thể đáp ứng được.

3.2. Đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập người khuyết tật:

a. Yêu cầu đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật dựa vào nội dung, hình thức học tập đã được điều chỉnh; kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, chú trọng đến sự tiến bộ trong việc rèn luyện các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, khả năng hòa nhập theo từng đối tượng cụ thể.

b. Việc đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật phải căn cứ vào các hoạt động, kết quả học tập, lưu giữ bài làm, bài tập và nhận xét của giáo viên, được phân công giảng dạy hoặc phụ trách người khuyết tật.

c. Việc đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích và ghi nhận sự tiến bộ của người học.

IV. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở kế hoạch này, từng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy trẻ khuyết tật cụ thể và  triển khai cho mỗi giáo viên của tổ giảng dạy ở lớp có học sinh khuyết tật thực hiện nghiêm túc. Mỗi tháng có báo cáo về BGH tình hình giáo dục trẻ khuyết tật, để có biện pháp xử lí kịp thời./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu phó, KT (chỉ đạo thực hiện)

- GV có HSKT (Thực hiện)

- Lưu VT.

 

Đã ký

Lưu Thị Thái

 

 

 

Nguồn: thcsbaxuyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 7
Tháng 05 : 228
Năm 2021 : 1.316